Štát prebúdza projekt ropovodu cez Petržalku!

Bratislava 24.10.2018 Štátny prepravca ropy spoločnosť Transpetrol navýšila podľa zverejnenej zmluvy v centrálnom registri zmlúv pôžičku pre svoju dcérsku spoločnosť BSP na 4 200 000€. Podľa zmluvy, ktorá bola podpísaná 18.10.2018 mám spoločnosť Bratislava Schwechat Pipeline použiť pôžičku 500 000 eur na financovanie výdavkov spojených s vypracovaním štúdie realizovateľnosti a analýzy environmentálnych rizík spojených s trasovaním ropovodu BSP územím SR, ktorá bude podkladom pre vypracovanie komplexného materiálu na rokovanie vlády SR v súlade s Uznesením vlády SR prijatom na rokovaní dňa 13. decembra 2017.

Podľa dostupných zmlúv Transpetrol navýšil pôžičku vo výške skoro 3 7000 000 eur z rok 2011 na dnešných 4 200 000 €. Občianski aktivisti, ktorí dlhodobo upozorňujú na netransparentné financovanie ropovodné prepojenia medzi Slovenskom a Rakúskom túto pôžičku kritizujú a považujú ju za nehospodárne nakladanie s verejnými financiami.

„Spoločnosť Bratislava Schwechat Pipeline a spoločnosť Transpetrol do dnešného dňa nepredložili verejnosti ani jednu analýzu alebo iný relevantný dokument, ktorý by hovoril o výhodnosti ropovodu do Schwechatu. Táto pôžička dokazuje, že projekt a firma je neživotaschopná a od roku 2009 nedokázali pripraviť žiadne celospoločensky akceptovateľné riešenie trasovania ropovodu,“hovorí Miroslav Dragun.

Spoločnosť Transpetrol presadzuje trasovanie ropovodu cez bratislavské mestské časti Ružinov a Petržalka v blízkosti významných zdrojov pitnej vody. Podľa Miroslava Draguna ropovod len formálne obchádza Žitný ostrov, ale naďalej predstavuje jeho realizácia ohrozenie zdrojov pitnej vody.