Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja podporuje štrajk učiteľov!

Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja podporuje štrajk učiteľov! Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja zverejňuje stanovisko štrajkového výboru učiteľov

Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti

11. 1. 2016

1. Štrajkovú pohotovosť vyhlasuje štrajkový výbor, zložený z  predstaviteľov učiteľských iniciatív dňa 2. januára v Bratislave.

2. Dôvodom vyhlásenia štrajkovej pohotovosti je dlhodobé ignorovanie požiadaviek učiteľskej obce, odborových a profesijných organizácií v školstve na zabezpečenie primeraného financovania školstva.

3. Cieľom vyhlásenia štrajkovej pohotovosti je primäť vládu SR, aby pred uplynutím svojho mandátu naplnila právo zamestnancov školstva, garantované Článkom 36 Ústavy SR, na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a na dostatočnú odmenu za vykonanú prácu, ktorá by im umožnila dôstojnú životnú úroveň.

Vyhlásením štrajkovej pohotovosti vládu SR a Národnú radu SR opätovne vyzývame, aby neodkladne:

– legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. februára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017;

– navýšila rozpočty MŠVVaŠ SR a MV SR na rok 2016 celkovo o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a zabezpečila tak rodičom a ich deťom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu;

– prijala novelu zákona č. 317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe v zahraničí.

4. Nesplnenie týchto požiadaviek bude štrajkový výbor považovať za dôvod na vyhlásenie neobmedzeného ostrého štrajku podľa ústavy.

Iniciatíva slovenských učiteľov